PAMASAHE NG MAY KAPANSANAN 

Epektibo: 1/1/23

Ang HOLO Card ng May Kapansanan ay kinakailangan ng patunay ng isang PISIKAL O MENTAL NA KAPANSANAN sa pamamagitan ng pagkumpleto at pagsusumite ng Disability Application Form, kasama ng isang photo ID na iniisyu ng gobyerno sa Transit Pass Office. Ang pinababang pamasahe ng Pansamantalang May Kapansanan ay magtatapos kapag natapos ang takdang panahon na inireseta ng tagapagkaloob ng Pangangalaga sa kalusugan. Dapat na i-renew ang Card ng Permanenteng May Kapansanan bawat 4 na taon. 

Mag-load ng mga HOLO Card ng May Kapansanan sa  Transit Pass Office, www.holocard.net, o tumawag sa 808-768-4656. 

 

Pang-isang Pamasahe                     $1.25

Babayaran ang pamasahe sa bawat pagsakay. Dapat ipakita ng pasahero ang kanilang HOLO Card ng May Kapansanan para mabayaran ang pinababang pamasahe.


HOLO CARD  

Bayad sa HOLO Card  

 

Card ng May Kapansanan               $2.00

Bayad para sa mga kapalit na card.Pang-isang Pamasahe                                        $1.25

May kasamang 2.5 oras ng walang limitasyong paglilipat.

 

Arawang pataw na limitasyon sa pamasahe     $3.00

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong araw.


 

May Kapansanan - Kama‛aina

 

Kinakailangan ang nakumpletong aplikasyon, photo ID galing sa gobyerno at katibayan ng paninirahan

Epektibo: 1/1/23

Pang-isang Pamasahe                     $1.25

Babayaran ang pamasahe sa bawat pagsakay. Dapat ipakita ng pasahero ang kanilang HOLO Card ng May Kapansanan para mabayaran ang pinababang pamasahe.


 

HOLO CARD  

Bayad sa HOLO Card  

Card ng May Kapansanan               $2.00

Bayad para sa mga kapalit na card.Pang-isang Pamasahe                                               $1.25

May kasamang 2.5 oras ng walang limitasyong paglilipat.

Arawang pataw na limitasyon sa pamasahe            $3.00

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong araw.Buwanang pataw na limitasyon sa pamasahe        $20.00

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong buwan.

Buwanang Pass                                                           $20.00

Bumili sa Transit Pass Office.Taunang Pass                                   $45.00

Bumili sa  Transit Pass Office

Ang mga pass na binili pagkatapos ng ika-20 ng buwan ay magiging aktibo simula sa unang araw ng susunod na buwan.