TheHandi-Van  -  PAMASAHE SA BUS
 

Epektibo: 1/1/23

Ang TheHandi-Van HOLO Card ay makukuha sa Transit Pass Office. Ang balidong TheHandi-Van card ay dapat na ipresenta. 

Mag-load ng mga TheHandi-Van HOLO Card sa Transit Pass Office, www.holocard.net, o tumawag sa 808-768-4656.

Cash na Pamasahe               $1.25HOLO CARD  

Pang-isang Pamasahe                                 $1.25

May kasamang 2.5 oras ng walang limitasyong paglilipat.

 

Arawang pataw na limitasyon sa pamasahe                                 $2.00Buwanang pataw na limitasyon sa pamasahe                              $6.00

Kapag binayaran ang halagang ito, walang karagdagang mga bayad para sa buong buwan.

 

Buwanang Pass                                $6.00

Bumili sa Transit Pass Office o tumawag sa 808-768-4656.


 

Taunang Pass                                   $35.00

Ang ekspirasyon ng bus pass ay hindi maaaring lumampas sa petsa ng pagiging elihibilidad sa TheHandi-Van.

Bumili sa Transit Pass Office o tumawag sa 808-768-4656.

Ang mga pass na binili pagkatapos ng ika-20 ng buwan ay magiging aktibo simula sa unang araw ng susunod na buwan.