PAHAYAG NA PATAKARAN SA PROGRAMA SA PATAS NA

OPORTUNIDAD SA HANAPBUHAY

Disyembre 1, 2021 

Ang Oahu Transit Services, Inc. (OTS) ay may matibay na pangako sa komunidad na aming pinaglilingkuran at sa aming mga empleyado. Bilang isang employer ng pantas na opportunidad, nagsusumikap kaming magkaroon puwersa ng manggagawa na sumasalamin sa komunidad na aming pinaglilingkuran. Walang tao ang labag sa batas na hindi kasama sa mga oportunidad sa hanapbuhay batay sa lahi, kulay, relihiyon, bansang pinagmulan, kasarian (kabilang ang oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan ng kasarian, at pagpapahayag ng kasarian), pagbubuntis at mga kondisyong medikal na nauugnay sa pagbubuntis, edad, genetikong impormasyon, pisikal o mental na kapansanan , istadong beterano, karahasan sa tahanan o istado ng biktima ng karahasang sekswal, istadong marital, talaan ng pag-kaaresto at hukuman, desisyon sa kalusugang reproduktibo, pagpapasuso, kasaysayan ng kredito, paglahok sa national guard, o iba pang protektadong klase.

Ang patakaran ng Patas na Oportunidad sa Hanapbuhay (EEO) ng OTS ay naaangkop sa lahat ng mga lugar ng mga aksyon sa hanapbuhay kabilang ang ngunit hindi limitado sa, recruitment, hiring, pagpili para sa pagsasanay, promosyon, paglipat, demosyon, pagtanggal, pagwawakas, suwelduhan o iba pang mga anyo ng kabayaran.

Ang isang empleyado o aplikante sa trabaho na naniniwala na siya ay nakaranas ng diskriminasyon sa hanapbuhay ay may karapatang magsampa ng isang reklamo sa Opisyal ng EEO ng OTS, sa Opisyal ng EEO ng Department of Transportation Services o sa Opisina ng Karapatang Sibil ng Federal Transit Administration. Ang paghihiganti laban sa isang indibidwal na nag-file ng isang bintang o reklamo ng diskriminasyon, nakikilahok sa isang paglilitis sa diskriminasyon sa paghahanapbuhay (tulad ng isang pagsisiyasat o demanda), o kung hindi man ay nakikibahagi sa protektadong aktibidad ay mahigpit na ipinagbabawal at hindi pinahihintulutan.

Ang OTS ay nakatuon sa pagbibigay ng makatuwirang mga akomodasyon sa mga aplikante at empleyado na nangangailangan ng mga ito dahil sa isang kapansanan o upang magsagawa o sundin ang kanilang relihiyon, nang di-nagsasanhi ng hindi nararapat na paghihirap.

Bilang Presidente at Pangkalahatang Tagapamahala ng OTS, pinananatili ko ang pangkalahatang responsibilidad at pananagutan para sa pagsunod ng OTS sa Patakaran at Programa ng EEO. Upang matiyak ang pang-araw-araw na pamamahala, kabilang ang paghahanda ng programa, pagsubaybay, at pagsisiyasat sa reklamo, hinirang ko si Letha DeCaires, Direktor ng Mga Karapatang Sibil, letha.decaires@thebus.org, bilang Opisyal ng EEO ng OTS. Direktang mag-uulat sa akin si Bb. DeCaires at kikilos sa aking awtoridad sa lahat ng antas ng pamamahala, mga unyon ng manggagawa, at mga empleyado.

Ang lahat ng mga ehekutibo, taga-pamahala, at mga tauhan ng pangangasiwa ng OTS, subalit, ay nakikibahagi sa responsibilidad para sa pagpapatupad at pagsubaybay sa Patakaran at Programa ng EEO ng OTS sa kani-kanilang mga lugar at bibigyan ng mga tiyak na mga gawain upang matiyak na makamit ang pagsunod. Susuriin ng OTS ang pagganap ng mga tagapamahala at mga tagapangasiwa sa kanilang matagumpay na pagpapatupad ng mga patakaran at pamamaraan ng OTS, sa parehong paraan sinusuri ng OTS ang kanilang pagganap patungkol sa iba pang mga layunin ng ahensya.

Ang OTS ay nakatuon na magsagawa at magbuo ng isang nakasulat na programa ng walang-discriminasyon na nagtatakda ng mga patakaran, kasanayan at pamamaraan, na may mga layunin at takdang oras, kung saan ang ahensya ay nakatuon at gawing magagamit ang Programang EEO para masuri ng sinumang empleyado o aplikante para sa paghahanapbuhay kapag hiniling.

Ako ay personal na nakatuon sa isang lugar ng trabaho na kumikilos sa pang-araw-araw na responsibilidad na tratuhin ang lahat ng mga aplikante at empleyado na may dignidad at paggalang, pati na rin ang pagiging pantay sa ilalim ng mga alituntunin ng aming Patakaran at Programa sa EEO.                                     

 

_____________________________                                                              ______________________

ROBERT YU                                                                                                   Petsa

Pangulo at Pangkalahatang Tagapamahala