แผนงานการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน

คำแถลงนโยบาย

1 ธันวาคม 2021

บริษัทบริการขนส่งมวลชนโออาฮู (โอทีเอส) ยึดมั่นอย่างแรงกล้าในการให้บริการชุมชนและพนักงาน  ในฐานะนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียมกัน  เรามุ่งสร้างแรงงานที่สะท้อนให้เห็นชุมชนที่เรารับใช้  ทุกคนจะได้รับโอกาสในการทำงานโดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ  สีผิว  ศาสนา  ประเทศที่ให้กำเนิด  เพศ (รวมถึงเพศวิถี  อัตลักษณ์ทางเพศ  และการแสดงออกทางเพศ)  การตั้งครรภ์และภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์  อายุ  ข้อมูลทางพันธุกรรม  ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ  สถานภาพทหารผ่านศึก  สถานภาพการเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว  หรือการเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ  สถานภาพการสมรส  บันทึกประวัติการถูกจับหรือขึ้นศาล   การตัดสินใจเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ประวัติเครดิต  การเข้าร่วมในกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ  หรือกลุ่มชนภายใต้ความคุ้มครองอื่น

นโยบายการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน (อีอีโอ) ของโอทีเอสจะถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  การสรรหาบุคคล  การว่าจ้าง  การคัดเลือกเพื่อรับการอบรม  การเลื่อนตำแหน่ง  การโยกย้ายตำแหน่ง  การลดตำแหน่ง  การเลิกจ้าง  การไล่ออก  อัตราค่าจ้างหรือการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

พนักงานหรือผู้สมัครงานที่เชื่อว่า ตนถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานมีสิทธิยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน (อีอีโอ) แห่งโอทีเอส   เจ้าหน้าที่อีอีโอของแผนกการบริการคมนาคมขนส่ง  หรือสำนักงานสิทธิพลเมืองกรมการขนส่งมวลชนแห่งรัฐบาลกลาง  โอทีเอสห้ามและไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดการตอบโต้ผู้ที่ยื่นคำร้องหรือแจ้งข้อกล่าวหาการเลือกปฏิบัติ  ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน (เช่น การไต่สวนหรือการฟ้องร้อง)  หรือผู้กระทำการอื่นใดที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง

โอทีเอสยึดมั่นในการเอื้ออำนวยความสะดวกตามสมควรและไม่เกินขอบเขตความสามารถแก่ผู้สมัครงาน และพนักงาน ที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากความพิการ  หรือการนับถือและปฏิบัติทางศาสนา

ในฐานะประธานและผู้จัดการใหญ่ของโอทีเอส  กระผมมีภาระความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของอีอีโอ  เพื่อความมั่นใจในการบริหารจัดการในแต่ละวัน รวมทั้งการเตรียมพร้อมแผนงาน  การตรวจสอบ  และการไต่สวนคำร้อง  กระผมได้แต่งตั้ง ลีธา เดอแคเรส  ผู้อำนวยการสิทธิพลเมือง  letha.decaires@thebus.org  ให้เป็นเจ้าหน้าที่อีอีโอแห่งโอทีเอส ที่จะรายงานโดยตรงต่อประธานและผู้จัดการใหญ่  รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้บริหารจัดการทุกระดับ สหพันธ์แรงงาน และพนักงาน ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากประธานและผู้จัดการใหญ่

เจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้า ผู้จัดการ และผู้บริหารของโอทีเอสทั้งหมดมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทำให้บรรลุผลและตรวจสอบนโยบายและแผนงานของอีอีโอภายในโอทีเอสในหน่วยงานของตน  และจะได้รับการสั่งงานโดยเฉพาะเพื่อความแน่ใจว่า ภารกิจนั้นบรรลุจุดประสงค์  โอทีเอสจะประเมินผลงานของหัวหน้าและผู้จัดการในการดำเนินงานตามนโยบายและขั้นตอน ในรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลงานของเป้าหมายอื่นในหน่วยงาน

โอทีเอสยึดมั่นในการสัญญารับรองและพัฒนาแผนงานที่ไม่เลือกปฏิบัติในการวางนโยบาย  การปฏิบัติ  และขั้นตอน พร้อมด้วยเป้าหมายและตารางเวลาเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งพนักงานหรือผู้สมัครงานสามารถตรวจดูแผนงานอีอีโอนี้ได้ตามต้องการ

กระผมยึดมั่นในการสร้างสถานที่ทำงานที่แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้สมัครงานและพนักงานในแต่ละวัน โดยการให้เกียรติและความนับถือ และโดยเท่าเทียมกันตามหลักการของนโยบายและแผนงานของอีอีโอ

 

                                                                                                                                                            ______________________                                                                               ____________________

โรเบิร์ต ยู                                                                                                                  วันที่

ประธานและผู้จัดการใหญ่